A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznych Approval of geological documentation

Kogo dotyczy

Podmiotu przedkładającego dokumentację geologiczną

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek podmiotu o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (złoża, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej),
2. 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej (złoża, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej) w postaci papierowej oraz 4 egzemplarze w postaci dokumentu elektronicznego,
3. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I pkt 53 załącznika do ustawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3