A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych Approval of the geological works plan

Kogo dotyczy

Podmiotu zamierzającego wykonać roboty geologiczne

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Wymagane dokumenty

Wniosek podmiotu o zatwierdzenie projektu robót geologicznych/dodatku do projektu, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
Wymagane załączniki:
2 egzemplarze projektu robót geologicznych/dodatku do projektu, dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  – część I ust. 53 załącznika do ustawy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Art. 80 i art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Uwagi

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych. Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3