A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wyrejestrowanie pojazdu Vehicle deregistration

Kogo dotyczy

Właściciel pojazdu

Czas realizacji

W dniu przybycia do urzędu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Opłaty

Opłata skarbowa: 10,00zł – od decyzji administracyjnej.

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 lub opłacić w opłatomacie.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wyrejestrowania pojazdu wydawana jest decyzja, od której stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni.

Podstawa prawna

- Art. 79 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Uwagi

Pojazd podlega wyrejestrowaniu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: - przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę; - kradzieży pojazdu; - wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; - zniszczenia pojazdu za granicą; - udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Druki do pobrania

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24