A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Entry in the register of other establishments providing hotel services

Kogo dotyczy

Zgłoszenie do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na: wynajmowaniu domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. Zgłoszenie dotyczy świadczenia usług hotelarskich w obiektach innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe oraz schroniska. Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się na przykład: ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska itp. obiekty świadczące usługi hotelarskie . Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia! Zgłoszenie jest obowiązkowe bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Czas realizacji

Wpis do ewidencji następuje do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Żory.
2. Opis obiektu.
3. Oświadczenie dotyczące spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
4. Kopia odpisu z KRS-u lub w przypadku osoby fizycznej kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku rolnika kopia potwierdzenia płatności podatku rolnego i KRUS-u.
5. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (w przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o wpisie).

Opłaty

Wpis do ewidencji jest bezpłatny. W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia o dokonaniu wpisu wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196).

Uwagi

Wpisanie do ewidencji pola biwakowego jest możliwe na wniosek przedsiębiorcy po jego zaszeregowaniu przez Prezydenta Miasta Żory. Ewidencja pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. Wydział merytoryczny: Biuro Promocji, Kultury i Sportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24