A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Entry in the register of regulated activities for the collection of municipal waste from property owners

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy starający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca. Miejsce załatwienia sprawy: W terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający następujące informacje:
1. nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Oświadczenie powinno zawierać także:
1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł na konto Urzędu Miasta Żory, ING Bank Śląski, Oddział Bielsko-Biała, nr konta: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I ust. 36 kol. 9a załącznika do ustawy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Inżynierii Środowiska
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3