A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Brak miejsca na wpis kolejnych badań technicznych - wymiana dowodu rejestracyjnego No space to record further technical inspection - exchange of registration card

Kogo dotyczy

Sprawę może załatwić właściciel-współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona. Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie,że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Czas realizacji

Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach: 1. Przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest "od ręki" przez wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego lub zwrot dotychczasowego dowodu rejestracyjnego z ważnym terminem badania technicznego. 2. Do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis o terminie badania technicznego.


2. Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym pojazdu

3. Dowód rejestracyjny


4. Karta pojazdu jeżeli była wydana

Opłaty

- z wydaniem pozwolenia czasowego - 73,50 (dowód rejestracyjny 54 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego 0,50 zł i pozwolenia czasowego 0,50 zł 

- bez wydania pozwolenia czasowego 54,50 zł

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Podstawa prawna

1. Art.71 ust 1,art.75 ust.2 oraz 78 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym


2. § 13 ust.5 i 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych


3. § 9 Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów -załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.09.2003r - w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach


4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów


5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.05.2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy)rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24