A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, upływ terminu ważności badań lekarskich)

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, upływ terminu ważności badań lekarskich).

Kogo dotyczy Who is affected

Osoby fizyczne posiadające aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Czas realizacji Lead time

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, prawo jazdy wydaje się niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Otrzymanie nowego prawa jazdy uzależnione jest od zwrotu dotychczas posiadanego dokumentu do kierowania pojazdami. W przypadku osobistego odbioru dokumentu wnioskodawca okazuje do wglądu dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: - Osobiście w siedzibie urzędu. - Poprzez pocztę tradycyjną. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wydanie prawa jazdy.

Wymagane załączniki:
- aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej ( zdjęcie takie samo jak do dowodu osobistego )
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
- dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Dokumenty do wglądu:
- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
- prawo jazdy

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).
4. Zdjęcie powinno być:
-kolorowe,
-aktualne ( fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
-wyraźne,
-ostre,
-wykonane na jednolitym jasnym tle,
-w wymiarach: 35 x 45 mm,
-powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
-powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Uwaga!
- jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane (oryginał).
6. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane (oryginał).
7. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - dwustronna.

Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty Fees

Dokonanie wpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów:
- w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta

Kwota opłaty:
za wydanie prawa jazdy - 100,50 PLN (w tym 0,50 PLN opłata ewidencyjna).

W przypadku dokonywania wpłaty z własnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat:
- za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679,
- opłatę ewidencyjną - 0,50 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 92 1050 1070 1000 0023 4064 6674

Opłata skarbowa:
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej):
- bez ponoszenia dodatkowych kosztów w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9 oraz w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta;
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory
95 1050 1070 1000 0022 1347 7389Tryb odwoławczy Appeal mode

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru dokumentu lub doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory;

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
- Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Podstawa prawna Legal basis

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Uwagi Comments

Osoba posiadająca prawo jazdy jest zobowiązana zawiadomić o utracie prawa jazdy, jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy. Uwaga! Dokumenty praw jazdy wydane przed 01.07.1999r. są już nieważne i nie można się nimi posługiwać. Nadal jednak można dokonać ich wymiany, ponieważ nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami nie zostały utracone.

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij