A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Issuing of an international driving licence

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne posiadające ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Czas realizacji

W terminie 3 dni po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wydaniu bądź odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy. W przypadku wydania decyzji o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy, Wnioskodawca otrzymuje dokument - międzynarodowe prawo jazdy. W przypadku osobistego odbioru dokumentu wnioskodawca okazuje do wglądu dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: -Osobiście w siedzibie urzędu. -Poprzez pocztę tradycyjną O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Zdjęcie powinno być:
-kolorowe,
-aktualne ( fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
-wyraźne,
-ostre,
-wykonane na jednolitym jasnym tle,
-w wymiarach: 35 x 45 mm,
-powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
-powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Uwaga!
jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ - dwustronna.
5. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Opłaty

Dokonanie wpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów:
- w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta

Kwota opłaty:
za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,00zł

W przypadku dokonywania wpłaty z własnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat:
- za wydanie prawa jazdy - 35,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679,


Opłata skarbowa:
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej):
- bez ponoszenia dodatkowych kosztów w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory
95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru dokumentu lub doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory;

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
- Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Uwagi

Międzynarodowe prawo jazdy jest ważne łącznie z krajowym prawem jazdy. Jest ważne na okres 3 lat od dnia wydania prawa jazdy, przy czym ważność ta nie może być dłuższa niż ważność krajowego prawa jazdy.

Druki do pobrania

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3