A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka

Kogo dotyczy Who is affected

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są: - matka lub ojciec dziecka (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, mogą dokonać tego zgłoszenia jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonają: przedstawiciel ustawowy matki (np. jej rodzic) lub opiekun matki. Zgłoszenia urodzenia można dokonać także przez pełnomocnika.

Czas realizacji Lead time

W dniu zgłoszenia się do urzędu rodzica lub rodziców dziecka.

Wymagane dokumenty Required Documents

Karta zgłoszenia urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład służby zdrowia (przesyła szpital), Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka: - dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu do wglądu, - jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika - składa się stosowne pełnomocnictwo.

Opłaty Fees

Brak

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa sporządzenia aktu urodzenia lub odmowa wpisania do aktu imion wskazanych przez rodziców (rodzica) dokonywana jest w formie decyzji. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żorach ul. Rynek 9. Złożenie odwołania zwolnione jest od opłaty skarbowej.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 54 - 60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze zm.), Art. 62 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1359).

Uwagi Comments

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko. Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia. Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w terminie: 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL (dla dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Polski oraz dzieci cudzoziemców obowiązanych do posiadania numeru PESEL) i powiadamia osobę zgłaszającą urodzenie o nadaniu numeru PESEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego nadaniu. Kierownik urzędu stanu cywilnego niezwłocznie po sporządzeniu aktu urodzenia melduje dziecko w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo u tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.
© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij