A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wniosek o wpis / wykreślenie / zmianę we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Żorach Application for entry / deletion / amendment to the entry in the register of non-public schools and educational institutions in Żory

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Żory. W tym celu należy złożyć komplet stosownych dokumentów. Również zmiana we wpisie lub wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych wymaga złożenia stosownej dokumentacji.

Kogo dotyczy

Osoby prawne i osoby fizyczne chcące prowadzić niepubliczną szkołę lub placówkę na terenie miasta Żory.

Czas realizacji

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów niezbędnych do założenia szkoły/placówki/przedszkola znajduje się we wniosku o wpis do ewidencji.

Opłaty

Nie wymaga wniesienia opłaty.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie, które wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 168

Dodatkowe informacje

Zmiany danych w zgłoszeniu:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić w terminie 14 dni organowi, który dokonał wpisu do ewidencji, zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

W przypadku zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek o zmianę składa osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem  zmiany osoby prowadzącej. Zamiana osoby prowadzącej szkołę lub placówkę następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.

Wydanie decyzji odmownej:

·         zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

·         statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wykreślenie wpisu:

·         niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,

·         prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,

·         stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej są również nieprzestrzegane wymagania, o których mowa w  art. 168 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

·         dokonania wpisu z naruszeniem prawa,

·         zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji . (Pismo informujące o zamiarze likwidacji).

Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły lub placówki przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu. (Wniosek o wykreślenie niepublicznego przedszkola, szkoły lub placówki z ewidencji).

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24