A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Entry in the register of operators of driving training centres

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy

Czas realizacji

Do 7 dni.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Wymagane załączniki:
- Dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
- Dokumenty stwierdzające, że posiada salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy, pojazd przeznaczony do nauki jazdy.
- Dokumenty stwierdzające, że zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.
- Dokumenty stwierdzające, że posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.
- Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane i spełnia przedsiębiorca warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
- Do wglądu: Dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku wpisu do rejestru osoby fizycznej.

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500 zł.
Opłatę należy uiścić w opłatomacie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 341 z późniejszymi zmianami).

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Spraw Obywatelskich

Druki do pobrania

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3