A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Kogo dotyczy Who is affected

Przedsiębiorcy

Czas realizacji Lead time

Do 7 dni.

Wymagane dokumenty Required Documents

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Wymagane załączniki:
- Dokument określający status jednostki, będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku osoby fizycznej.
- Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające niekaralność za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
- Dokumenty stwierdzające, że posiada salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy, pojazd przeznaczony do nauki jazdy.
- Dokumenty stwierdzające, że zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.
- Dokumenty stwierdzające, że posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.
- Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane i spełnia przedsiębiorca warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno również zawierać:
- firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
- Dowód dokonania zapłaty opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
- Do wglądu: Dokument stwierdzający tożsamość osoby w przypadku wpisu do rejestru osoby fizycznej.

Opłaty Fees

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - 500 zł.
Opłatę należy uiścić w opłatomacie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna Legal basis

Art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 341 z późniejszymi zmianami).

Uwagi Comments

Wydział merytoryczny: Wydział Spraw Obywatelskich

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij