A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż Granting licences for the extraction of fossils from deposits

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy zamierzającego rozpocząć eksploatację kopaliny

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie koncesji sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty

Opłata skarbowa za udzielenie koncesji w wysokości 616 zł (płatna na konto Urzędu Miasta Żory ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko-Biała Nr 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część III ust. 44 pkt 1 załącznika do ustawy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Art. 21 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Uwagi

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24