A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Stypendium Prezydenta Miasta Żory dla uczniów Mayor of Żory Scholarship for students

Zgodnie z regulaminem - nadrzędnym celem przyznawanych stypendiów jest eliminowanie barier edukacyjnych i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży. Udzielane wsparcie finansowe ma działać stymulująco na rozwój edukacyjny ww. uczniów i pomagać im w rozwoju ich talentów i zdolności.

Kogo dotyczy

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę na terenie Miasta Żory.

Czas realizacji

Zgodnie z regulaminem, wnioski o stypendium składa się do 30 czerwca za bieżący rok szkolny. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 30 dni w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku decyzji pozytywnej, wypłata stypendium następuje w postaci jednej transzy do końca danego roku budżetowego.

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z kopiami dokumentów, potwierdzającymi spełnienie wymogów regulaminowych.

Opłaty

Nie wymaga wniesienia opłaty.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna

Uchwała nr 217/XIV/19 Rady Miasta Żory z dnia 19 grudnia 2019 r.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24