A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego Issuing extracts from the register of civil status

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć: osoba, której akt dotyczy, jej wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, sąd lub inny organ państwowy oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.

Czas realizacji

W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt. W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający dane wnioskodawcy, krótką informację na temat żądanego odpisu (kogo dokument dotyczy, datę zdarzenia, do jakich celów jest potrzebny, rodzaj żądanego dokumentu tj. skrócony czy zupełny itp.). Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej oraz w punktach obsługi klienta każdego z budynków Urzędu. Wymagane załączniki: Ewentualnie pełnomocnictwo, zarządzenie sądowe lub inne dokumenty dowodzące o prawnym interesie wnioskodawcy Dokumenty do wglądu: dokument tożsamości

Opłaty

Opłata skarbowa: - wydanie odpisu skróconego - 22 zł. - wydanie odpisu zupełnego - 33 zł. - wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł, - wydanie innych zaświadczeń - 26 zł - zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku-24 zł. - zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego- 24 zł. Opłatę można uiścić bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory ul. Rynek 9 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy

Od odmowy wydania odpisu, która sporządzana jest w formie decyzji służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze zm.).

Uwagi

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Druki do pobrania

© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3