A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy. Issuance of a document confirming the rights with respect to driving.

Wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Kogo dotyczy

W przypadku ubiegania się o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami składany jest do starosty (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.
Na podstawie złożonych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy).
Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru, przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy, uwzględniając sposób, w jaki został przekazany wniosek o wydanie prawa jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych.
Profil kandydata jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
Prawo jazdy wydawane jest osobie, która:
- osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek.
- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane.
- odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie.
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
- uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy składa oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Kierowca może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

Czas realizacji

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, prawo jazdy wydaje się niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Po sprawdzeniu wniosku urząd generuje w systemie informatycznym Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Z numerem PKK strona zgłasza się w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców by rozpocząć szkolenie. Po zakończeniu szkolenia z tym samym numerem zgłasza się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego by ustalić termin egzaminu. Po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym informacja zostaje przesłana do Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji. Po sprawdzeniu dokumentów Wydział przesyła dane do producenta praw jazdy, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie w celu wykonania dokumentu. Warunkiem wysłania zamówienia na prawo jazdy jest dostarczenie dowodu wniesienia opłaty za prawo jazdy i opłaty ewidencyjnej. Czas oczekiwania: na wygenerowanie PKK - do 2 dni, na wykonanie dokumentu prawa jazdy – ok. 14 dni do daty przekazania wyniku egzaminu przez WORD do Urzędu oraz dostarczenia dowodu wniesienia opłaty. W przypadku wydania decyzji o wydaniu prawa jazdy, dokument ten wydawany jest Wnioskodawcy. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: - Osobiście w siedzibie urzędu. - Poprzez pocztę tradycyjną. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.
Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

Zdjęcie powinno być:
- kolorowe,
- aktualne ( fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
- wyraźne,
- ostre,
- wykonane na jednolitym jasnym tle,
- w wymiarach: 35 x 45 mm,
- powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
- powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Uwaga!
- jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał).

Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane (oryginał).

Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego - w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zdaniu egzaminu osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa do właściwego organu:
Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, który jest niezbędny do wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy.

Wnioski można składać na elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW
https://www.esp.pwpw.pl/

Opłaty

Dokonanie wpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów:
- w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta

Kwota opłaty:
za wydanie prawa jazdy - 100,50 PLN (w tym 0,50 PLN opłata ewidencyjna).

W przypadku dokonywania wpłaty z własnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat:
- za wydanie prawa jazdy - 100,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679,
- opłatę ewidencyjną - 0,50 zł na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 92 1050 1070 1000 0023 4064 6674

Opłata skarbowa:
za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej):
- bez ponoszenia dodatkowych kosztów w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9 oraz w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta;
- na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory
95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru dokumentu lub doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory;

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
- Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24