A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami Issuance of a certificate of entitlement in respect of driving

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Kogo dotyczy

Zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami wydaje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta).
W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Czas realizacji

W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie bądź postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: - Osobiście w siedzibie urzędu. - Poprzez pocztę tradycyjną. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.
Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty

Dokonanie wpłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów:
- w opłatomacie w UM Żory ul. Rynek 9
- w punktach Poczty Polskiej na terenie miasta

Kwota opłaty za wydanie zaświadczenia - 17,00 PLN

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17,00 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

nr rachunku 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
- Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
- Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24