A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Uznanie ojcostwa dziecka Acknowledgment of paternity of a child

Kogo dotyczy

Rodzice dziecka

Czas realizacji

Niezwłocznie, w chwili zgłoszenia się do Urzędu rodziców dziecka.

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste lub paszporty rodziców dziecka (ojca i matki)

Opłaty

Opłata skarbowa: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka zwolnione jest z opłaty skarbowej Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi.

Podstawa prawna

Art. 73 § 1, art. 78 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1359).

Uwagi

Uznania ojcostwa dziecka dokonuje się ustnie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Aby dokonać tej czynności muszą być obecni: biologiczny ojciec dziecka oraz matka dziecka. Przyjęcie oświadczenia wymaga sporządzenia protokołu. Uznać dziecko można również w sądzie opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem. Uznanie ojcostwa możne nastąpić w stosunku do dziecka: - poczętego (przed jego urodzeniem się) - urodzonego, do 18 roku życia - zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Sytuacje, w których nie można uznać dziecka (przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa) przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego/konsulem: - osiągnięcie przez dziecko pełnoletności - przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula - wątpliwość co do pochodzenia dziecka - wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa - nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia. Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego powoduje, że uznanie ojcostwa możliwe jest wyłącznie przed sądem opiekuńczym.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3