A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Pozwolenia na emisję do środowiska Environmental emission permits

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy starający się o wydanie pozwolenia:

  1. Zintegrowanego 
  2. Na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  3. Na wytwarzanie odpadów 


Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek zgodny z:

  1. art. 184 , 208, 221 - dla pozwolenia zintegrowanego,
  2. art. 184, 221 - dla pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. art. 184 - dla pozwolenia na wytwarzanie odpadów     

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Opłaty

Opłata skarbowa: Opłata skarbowa od wydania pozwolenia w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w wysokości 2 011, 00 zł, w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz od wydania pozostałych pozwoleń w wysokości 506,00 zł. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku. Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Inne opłaty: opłata rejestracyjna dla wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodna z art. 210 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna

Art. 180, art. 180a, 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3