A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko wytwarzającej pole elektromagnetyczne Notification of an installation, the emission of which does not require a permit, that may have a negative impact on the environment generating an electromagnetic field

Kogo dotyczy

Prowadzący instalację, której eksploatacja wymaga zgłoszenia.

  Czas realizacji

  W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.

  Wymagane dokumenty

  Wypełniony formularz zgłoszenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

  Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

  Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych - dla instalacji już eksploatowanych.

  Opłaty

  Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia lub dokonania ponownego zgłoszenia: 120 PLN. Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 Opłatę uiszcza się z chwilą złożenia wniosku. Podstawa: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. Inne opłaty: nie występują

  Tryb odwoławczy

  W przypadku decyzji administracyjnej o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia:

  Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

  Podstawa prawna

  Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

  Dodatkowe informacje

  Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają: 

  1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV

  2)  instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

  Nie zgłasza się:

  1) instalacji laboratoryjnych;

  2) instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

  3) instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:

  zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych, w miejscu innym niż stała lokalizacja.
  Prowadzący instalację, której eksploatacja wymaga zgłoszenia jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  © 2023 Urząd Miasta Żory
  aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24