A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą Issuing of certificates for marriages concluded abroad

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

Termin załatwienia: Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów. Forma załatwienia: wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie prawem polskim można zawrzeć małżeństwo lub odmowa wydania zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:


1) wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w siedzibie USC);


2) do wglądu dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport;


3) pisemne zapewnienie (przygotowane przez pracownika USC),o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” złożone przed Kierownikiem USC;


4) dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 38 zł uiszcza się na konto Urzędu Stanu Cywilnego w Żorach: - bezpośrednio w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta Żory, Rynek 9 lub - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 - ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 89 Inne opłaty: brak

Tryb odwoławczy

W przypadku pisemnego powiadomienia strony o odmowie wydania zaświadczenia przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma zwrócić się do Sądu Rejonowego w Żorach o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 463, ze zm.).

Uwagi

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3