A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Granting the license for domestic road transport services in the field of carriage of passengers by motor vehicle designed for transportation of more than 7 and not more than 9 persons including driver.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu transportu drogowego.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:

1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania,

2. informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,

5. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

6. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

7. określenie liczby wypisów z licencji.

Wymagane załączniki:  

1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

 2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające,  że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust 1 pkt 2.  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4.

5. Wykaz pojazdów samochodowych.

6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Opłaty

1.Opłata za udzielenie licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

2. Opłata za wydanie wypisu z licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Uwagi

1. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. 2. Do licencji wydaje się wypis lub wypisy w liczbie nie większej niż liczba pojazdów samochodowych określonych we wniosku. Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej – Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24