A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie budowy przyłącza do budynku Notification of the construction of a connection to the building

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty
Wniosek zawierający następujące elementy:
• nazwę przyłącza, funkcję budynku, do którego przyłącze będzie doprowadzone, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, termin rozpoczęcia robót;
• wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na dole strony oraz w Punkcie Informacyjnym.

Wymagane załączniki:
• Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na dole strony oraz w Punkcie Informacyjnym)
• 3 egz. projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
• Ewentualne uzgodnienie z dysponentami mediów w przypadku kolizji lub zbliżenia się do innych sieci uzbrojenia terenu. 

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

  Art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 30 ust. 1 pkt 1a i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm).

Uwagi

1. Zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 3. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, 4. Organ wnosi sprzeciw jeżeli: -zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, -budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, - zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (na 180 dni) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 5. Organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia , jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3