A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej oraz Uczniowskich Klubów Sportowych. Record of physical culture associations that do not conduct business activity and of Student Sports Clubs

Kogo dotyczy

Stowarzyszenia (kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej oraz uczniowskie kluby sportowe).

Czas realizacji

Do miesiąca organ ewidencyjny wydaje decyzję o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Polityki Społecznej - Żory, ul. Rynek 9, II piętro, pokój 201, tel. 324348135.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej lub Uczniowskich Klubów Sportowych.


Wymagane załączniki:

- statut,

- lista założycieli, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

- protokół z wyboru komitetu założycielskiego,

- informacja o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia,

- dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej w przypadku wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jednocześnie wraz z wnioskiem o wpis można złożyć protokół z przeprowadzonych wyborów do zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wraz z podjętymi uchwałami co do składu osobowego i podziału funkcji w powołanych władzach stowarzyszenia.

Opłaty

Opłata Skarbowa: 10,00 zł - za wydanie decyzji administracyjnej

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w opłatomacie  w Urzędzie Miasta Żory lub bezgotówkowo na rachunek: ING BANK ŚLĄSKI O/ŻORY AL. WOJSKA POLSKIEGO 25 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389

Uczniowskie Kluby Sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji strona może wnieść w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje

Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Komitet założycielski składa do Prezydenta Miasta wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski można składać w INFORMACJI: Aleja Wojska Polskiego 25 - parter budynku lub ul. Rynek 9 - parter budynku.


© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24