A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m 3 na dobę Notification of the construction of a sewage treatment plant with a capacity of up to 7.50 m3 per day

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Do 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy  oczyszczalni.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące elementy:
· nazwę inwestycji, adres inwestycji, numer działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków; rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót;
· termin rozpoczęcia robót;
· Planowany sposób rozmieszenia elementów oczyszczalni na parceli budowlanej wykonany na aktualnej mapie zasadniczej. Elementy oczyszczalni należy zwymiarować określając ich:
- długość, szerokość, odległość od granic parceli i od istniejących w okolicy punktów ujęć wody (studnie, itp.),
- charakterystyczny przekrój z uwzględnieniem: opisu warstw gruntu i warstw drenażowo-rozsączających, głębokość warstwy wodonośnej,
- przekroje i średnice poszczególnych elementów wraz z opisem materiałów, z których obiekt ma być wykonany,
- głębokość ułożenia drenażu i posadowienia pozostałych elementów obiektu.
· Podać także należy wyniki badań geotechnicznych, określające dopuszczalność zastosowania konkretnego rozwiązania technicznego.
· Dołączyć ew. uzgodnienia z dysponentami sieci kolidującymi lub znajdującymi się w pobliżu projektowanej inwestycji. Pozwolenie wodnoprawne (zgoda wodnoprawna) na wykonanie urządzenia wodnego. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym.

Wymagane załączniki:
· 1 x aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,
· 1 x aktualna kopia mapy orientacyjnej w skali 1:5000,
· Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz dostępny na stronie internetowej urzędu oraz Punkcie Informacyjnym).

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenia dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm). 

Uwagi

1. Zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 2. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 3. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, 4. Organ wnosi sprzeciw jeżeli: - zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, - zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (na 180 dni) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. 5. Organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia , jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: - zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, - pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, - pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, - wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24