A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Issuing a permit to conduct a mass event

Kogo dotyczy

Organizatorzy imprezy uznawanej za masową

Czas realizacji

Prezydent Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych - Żory, ul. Rynek 9, III piętro, pokój 303, tel. 324348130 lub 324348170

Wymagane dokumenty

Organizator imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy jest zobowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (Termin 30 dniowy może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu).

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta miejskiego Policji i komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach

Do wniosku o wydanie zezwolenia organizator musi dołączyć także cały szereg dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. z o bezpieczeństwie imprez masowych.

Opłaty

Opłata skarbowa: 82,00zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w opłatomacie w budynku Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389.

Tryb odwoławczy

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wojewodzie. Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24