A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Ulgi w podatku od nieruchomości dla podatników prowadzących działalność gospodarczą Real estate tax relief for business taxpayers

Kogo dotyczy

Podatnicy - osoby fizyczne i osoby prawe prowadzące działalność gospodarczą za wyjątkiem działalności rolniczej.

 • Uzasadnienie prośby o udzielenie pomocy powinno zawierać wykazanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.
 • Należy wskazać rodzaj ulgi o którą wnioskodawca się ubiega (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku/zaległości podatkowej bądź umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej).
 • Wskazanie rodzaju pomocy, o którą podatnik się ubiega (nie stanowiąca pomocy publicznej, stanowiąca pomoc publiczną de minimis).
 • Załączniki są wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Udzielenie pomocy przedsiębiorcom z sektora transportu stanowi w każdym przypadku pomoc publiczną de minimis.

Czas realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w terminie dwóch miesięcy. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (art. 139–140 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa).

Wymagane dokumenty

1. Podanie z uzasadnieniem zawierające następujące dane:

 • oznaczenie strony składającej wniosek (Nazwa przedsiębiorcy/stwa, adres, NIP), 
 • oznaczenie organu do którego jest wnoszone (Prezydent Miasta Żory). 

2. Wymagane załączniki:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat (w przypadku ulgi o odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej lub podatku na raty), 
 • złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, ul. Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

 • 67 a , 67b, 139-140, 207 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
 • Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)

Dodatkowe informacje

Wydział merytoryczny:
Wydział Podatków i Opłat
Żory, ul. Al. Wojska Polskiego 25, pok. 404 (IV piętro) tel. 32 43 48 285
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24