A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Provision of documentation relating to identity cards.

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

Niezwłocznie do 3 dni, jednak w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż do miesiąca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
2. Dowód wniesienia opłaty - może mieć postać wydruku lub potwierdzającego dokonanie operacji bankowej pliku, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

Opłaty

Opłata skarbowa: - 17zł - od pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95105010701000002213477389.
Inne opłaty: - 31 zł - za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71105010701000002302864679

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych;
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
Rozporządzanie RM z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi

Do uzyskania nieodpłatnie dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione: 1) organy prokuratury; 2) organy Policji; 3) Komendant Główny Straży Granicznej; 4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego; 5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 6) organy Służby Celnej; 7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 9) Szef Agencji Wywiadu; 10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; 12) wywiad skarbowy; 13) sądy; 14) inne podmioty - realizujące zadania publiczne, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych; Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są również inne podmioty ( nierealizujące zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych ) - jeżeli wykażą interes prawny - wówczas dokumentację udostępnia się odpłatnie. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3