A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zaświadczeń dot. podatków i opłat Issuing of certificates for taxes and fees

Kogo dotyczy

Podatnicy.

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 7 dni na wydanie zaświadczenia.

Wymagane dokumenty

Zaświadczenia wydaje się na pisemne żądanie strony złożone na odpowiednim druku wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania opłaty. Druki wniosków dostępne poniżej w sekcji „Druki do pobrania”.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową:
  1. Zaświadczenie w sprawie figurowania w ewidencji podatkowej – 17,00 zł.
  2. Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym – 17,00 zł.
  3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21,00 zł.
  4. Zaświadczenie o niezaleganiu w zajęciu pasa drogowego – 17,00 zł.
Jakie zaświadczenia są zwolnione lub które podlegają opłacie i w jakiej kwocie stanowi załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory, w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie postanowienia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022, poz. 2142 ze zm.),
  • Art. 306a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 2651 ze zm.).

Dodatkowe informacje

Wydział merytoryczny:
Wydział Podatków i Opłat
44-240 Żory, ul. Al. Wojska Polskiego 25, (IV piętro)
Zaświadczenie 1 – pok. 405, tel. 32 43 48 288, 32 43 48 289.
Zaświadczenia 2 i 3 – pok. 404, tel. 32 43 48 207, 32 43 48 228.
Zaświadczenie 4 – pok. 406, tel. 32 43 48 269.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24