A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Przyznawanie dotacji celowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej Awarding targeted subsidies for carrying out statutory sports activities

Kogo dotyczy

Klubów sportowych działających na terenie Gminy Miejskiej Żory, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu.

Czas realizacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kluby sportowe mogą składać wnioski w innym terminie. Decyzja Prezydenta Miasta Żory w sprawie przyznania lub odmowy udzielania dotacji zapada w ciągu 30 dni od daty zaopiniowania przez Komisję. Obrady Komisji odbywają się po zatwierdzeniu budżetu miasta na rok, w trakcie którego będzie realizowane zadanie dofinansowane z dotacji.

Wymagane dokumenty

1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu; organizacje zarejestrowane w prowadzonej przez Urząd Miasta Żory ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej są zwolnione z obowiązku przedkładania załącznika do wniosku w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru;
2. Aktualny odpis statutu lub umowy spółki;
3. Licencja właściwego polskiego związku sportowego;
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;
5. Pisemne oświadczenie osób reprezentujących klub sportowy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów.
Uwaga: wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginałach albo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Uchwała Rady Miasta nr 142/XII/15 z dnia 29 października 2015 r., Uchwała Rady Miasta Żory nr 422/XXXIV/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 z 2010 r. z późn. zm.).

Uwagi

Decyzję dotyczącą przyznania dotacji podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia. Wnioski rozpatruje: Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Rynek 9, I piętro, p. 104, tel. 32 43 48 176, 32 43 48 195, 32 43 48 194
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24