A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym Request for access to data stored in a public register

Uzyskanie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Kogo dotyczy

Wnioskodawcy

Czas realizacji

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia.
Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Opłaty

Nie podlega opłatom

Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem tutejszego organu do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
- art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Uwagi

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik referatu Systemu Informacji o Terenie w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru pod nr tel. 32 4348 294 lub adres email: sit@um.zory.pl
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24