A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Informacja o lasach Information on forests

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, będących podatnikami podatku leśnego, które są:

  1. właścicielami lasów,
  2. posiadaczami samoistnymi lasów,
  3. użytkownikami wieczystymi lasów,
  4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

Informacje o lasach IL-1 składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Wymagane dokumenty

  1. Nazwa dokumentu: IL-1 informacja o lasach,
  • ZIL-1 część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych,
  • ZIL-2 część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu),
  • ZIL-3 w przypadku gdy nieruchomość leśna jest w posiadaniu dwóch lub więcej osób.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta w Żorach, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3