A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Świadczenia pieniężne żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe - Refundacja utraconych dochodów Cash benefits of reserve soldiers taking military training - Reimbursement of loss of income

Kogo dotyczy

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy lub osób przeniesionych do rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Czas realizacji

Do 7 dni 

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych, Referat Zarządzania Kryzysowego UM Żory pokój 303A budynek przy ul. Rynek 9 tel. (32) 43 48 170

Wymagane dokumenty

1. Wniosek żołnierza o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia.
3. Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dokumenty do wglądu:
- Dowód osobisty

Opłaty

Zwolnione z opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Uwagi

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. 2. W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą: 1) obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych, 2) premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych. Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Gospodarczych.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24