A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Przyjmowanie zawiadomień o imprezie artystycznej lub rozrywkowej Accepting notices of an art or entertainment event

Kogo dotyczy

Osoby lub podmioty organizujące imprezę artystyczną lub rozrywkową

Czas realizacji

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy organizatorowi nie zostanie doręczona decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, oznacza to zgodę na jej przeprowadzenie.

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej, które w szczególności powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji, rodzaj i charakter imprezy, miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

Wymagane załączniki: Organ, do którego zostało złożone zawiadomienie o imprezie może zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwych służb stwierdzającego, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem. W takim przypadku termin do złożenia zawiadomienia liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia.

Opłaty

n/d

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 34 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

Uwagi

Prezydent Miasta wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania nie odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Wnioski można składać w Punkcie InformacjiI: ul. Aleja Wojska Polskiego 25 lub ul. Rynek 9.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24