A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Pozwolenie na podejmowanie innych działań na obszarze wpisanym do rejestru /szyldy, identyfikacja prowadzonej działalności, inne działania nieobjęte przepisami prawa budowlanego / Permission to undertake other activities in the area entered in the register/signboards, identification of carried out activities, other activities not covered by the provisions of the construction law

uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na wnioskowane działania lub jako załącznik do zgłoszenia pozwolenia na budowę

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

30 dni 60 dni  zgodnie z KPA

Wymagane dokumenty

1. Projekt planowanych prac, rysunki, wizualizacje – 2 egz.
2. Dokument pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik (w oryginale lub uwierzytelnionej kopii zgodnie z art. 33 § 3 kpa) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty

82 ZŁ / za wydanie pozwolenia ewentualnie za wniesione do wniosku pełnomocnictwa 

Tryb odwoławczy

1.Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem tutejszego organu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna

art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2020 r., poz. 282 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (dz. u. z 2018r. poz. 1609).
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7