A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzenia w pasie drogowym Granting of permits for Occupancy of the Right of Way in order to carry out works and placing equipment in the road lanes

Kogo dotyczy

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Czas realizacji

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania /art. 35 kpa/.

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) powinien zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. Cel zajęcia pasa drogowego;
3. Wymiary, powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas robót oraz powierzchnia umieszczenia urządzenia;

5. Okres zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia;
4. Wykonawcę robót;
5. Planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku dołącza się:

1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego pasa drogowego,

2. Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W przeciwnym przypadku należy podać informację o sposobie zabezpieczenia robót.

5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architekt.-budowlanej,

6.  Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

7. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwa dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia.

Opłaty

1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 8,9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały
Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2020 r. poz. 4411).

 Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Żory, ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała Nr 95105010701000002213477389.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Uchwała Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7