A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Granting permission to locate construction objects or facilities not related to road management needs or road traffic needs in the road lane

Kogo dotyczy

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Czas realizacji

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania /art. 35 kpa/.

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) powinien zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. Nazwa drogi, odcinka drogi, nr działki drogowej przez którą urządzenie przechodzi;

Do wniosku dołącza się:

- 3 egzemplarze mapy zasadniczej z zaznaczeniem granic działki i lokalizacji przebiegu trasy przedmiotowego obiektu lub urządzenia,

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności   
   Gospodarczej, pełnomocnictwa dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia
   w imieniu  inwestora*

Opłaty

1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 8,9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7