A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z obiektu znajdującego się na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Permits to change the purpose or use of structure located in the area entered in the register of monuments of historic urban plan

Uzyskanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na zmianę przeznaczenia, sposobu korzystania z obiektu, części obiektu, budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako załącznik do dalszych postępowań administracyjnych

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

30 dni zgodnie z KPA

Wymagane dokumenty

1.inwentaryzacja stanu dotychczasowego oraz projekt lub inny rodzaj dokumentacji  zmiany przeznaczenia 
2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł)l ub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty

82 zł /za wydanie pozwolenia/ ewentualnie za wniesione pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem tutejszego organu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego orzeczenia.

Podstawa prawna

art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282, z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r. poz. 1609)

Uwagi

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24