A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydanie dowodu osobistego Identity card issuance

Kogo dotyczy

Obowiązkowo każdego obywatela który
ukończył 18 lat i nie posiada ważnego dowodu osobistego lub wymienia dowód
osobisty z innych przyczyn. Wniosek
o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:- kończy
18 lat za mniej niż 30 dni,- jest
obywatelem polskim, mieszkającym za granicą,- jest
rodzicem, opiekunem albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:a)      dziecka
do 18. roku życia,b)     
innej osoby całkowicie lub częściowo
ubezwłasnowolnionej.

Czas realizacji

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku
do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód osobisty lub ważny paszport. Jeżeli osoba nie posiada dowodu osobistego lub paszportu inny dokument zawierający fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Opłaty

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych;

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw;

Ustawa z dnia 8 lipca 2021r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o  dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw;

Rozporządzenie MSWiA z dnia 5 października 2021r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;

Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 luty 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Druki do pobrania

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7