A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb uproszczony Granting subsidies to non-governmental organizations and other eligible entities on the basis of the Act on public benefit activity and volunteerism - simplified procedure

Kogo dotyczy

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Czas realizacji

 W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Żory, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art.19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Wymagane dokumenty

Oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Wzór oferty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miasta Żory.
 

Opłaty

Opłata skarbowa – brak.
Inne opłaty – brak.

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Uwagi

Decyzję dotyczącą udzielenia dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Żory w drodze Zarządzenia. Wydział merytoryczny: Biuro Rady Miasta, Żory Rynek 9, II piętro, p.211 tel: 43-48-119; 43-48-115
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24