A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Notification on public gathering

Kogo dotyczy

Organizator zgromadzenia

Czas realizacji

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie po spełnieniu wszystkich wymogów formalno - prawnych.

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia, pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

Opłaty

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji zakazującej zorganizowania zgromadzenia organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego I Spraw Gospodarczych
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24