A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Deklaracja na podatek od nieruchomości Declaration for the real estate tax

Kogo dotyczy

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Czas realizacji

Deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy składa się w terminie do 31 stycznia
(a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku) organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości,
  • Załącznik ZDN-1 dane o nieruchomościach podlegające opodatkowaniu,
  • Załącznik ZDN-2 zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg),

których podstawą prawną jest ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24