A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót Granting of permits for Occupancy of the Right of Way in order to carry out works

Kogo dotyczy

Osoba lub firma starająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego  

Czas realizacji

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania /art. 35 kpa/.

Wymagane dokumenty

Wniosek (podanie) powinien zawierać następujące informacje:
1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2. Cel zajęcia pasa drogowego;
3. Wymiary, powierzchnia, rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas robót);

4. Okres zajęcia pasa drogowego;
5. Wykonawcę robót;
6. Planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku dołącza się:

1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,

2. Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W przeciwnym przypadku należy podać informację o sposobie zabezpieczenia robót,

5. Oświadczenie wydane przez inwestora o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

6. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.

7.  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pełnomocnictwa dla osób składających wniosek o wydanie zezwolenia.

Opłaty

1. Wydanie zezwolenia jest zwolnione z pobrania opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 8,9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
2. Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustala się na podstawie Uchwały
Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2020 r. poz. 4411).

 Opłatę naliczoną w zezwoleniu należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25 lub przelewem na konto Urzędu Miasta Żory, ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała Nr 95105010701000002213477389.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Uchwała Nr 270/XVIII/20 Rady Miasta Żory z dnia 28.05.2020 r. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu

Druki do pobrania© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.23
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij