A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Pozwolenie na podział nieruchomości znajdującej się na obszarze układu urbanistycznego Permission to divide property located within the area of urban plan

uzyskanie pozwolenia na podstawie  wstępnego projektu podziału nieruchomości do pozwoleń uzyskiwanych w Wydziale Geodezji GKK

Kogo dotyczy

Wnioskodawca

Czas realizacji

30 dni / zgodnie z KPA/

Wymagane dokumenty

1. Wstępny projekt podziału oraz (inny rodzaj dokumentacji).
2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem – dokument potwierdzający jego prawo do występowania w sprawie (pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł) lub/i zgodę na prowadzenie prac (umowa użyczenia, umowa najmu itp.).

Opłaty

82 zł / za wydanie pozwolenia/ ewentualnie za wniesione pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania, wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji  za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków, do Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 

Podstawa prawna

1. Art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 282 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018r. poz. 1609)

Uwagi

Wydział merytoryczny: Miejski Konserwator Zabytków
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3