A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Drukuj Drukuj

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Kogo dotyczy Who is affected

Wnioskodawcy

Czas realizacji Lead time

Niezwłocznie do 3 dni, jednak w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż do miesiąca.

Wymagane dokumenty Required Documents

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców;
- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych;
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
- dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych osoby.

Opłaty Fees

Opłata skarbowa: 17 zł - od pełnomocnictwa - jeżeli strona działa przez pełnomocnika, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389. 
Inne opłaty: 31 zł - opłata za udostępnienie danych, którą należy uiścić w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miasta w Żorach ul. Rynek 9 lub na rachunek Urzędu Miasta w Żorach Aleja Wojska Polskiego 25 Nr rachunku ING Bank Śląski o/Żory 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679 z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie danych...”.

Tryb odwoławczy Appeal mode

Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory.

Podstawa prawna Legal basis

art. 46 Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel;
Ustawa z 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej - od pełnomocnictwa.

Uwagi Comments

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienie danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes np. przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych. W przypadku powoływania się na interes faktyczny, dane mogą zostać udostępnione, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny są zwolnione z opłaty w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Odmawia się wszczęcia postępowania podmiotom publicznym które posiadają pozytywną decyzję teletransmisyjną umożliwiającą dostęp do rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców i mogą uzyskać dane we własnym zakresie. Podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskałyby dostęp do rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, mogą uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru Pesel oraz 300 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

Druki do pobrania Forms for download© 2021 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.13
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij