A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Issuance of a license to perform road transport by taxi

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy starający się o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca. 

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji zawierający następujące informacje:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania
2. informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
4. określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego,
5. określenie obszaru wykonywania przewozu,
6. określenie czasu, na który licencja ma być udzielona (od 2 do 50 lat).

7. określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego ,

8. określenie liczby wypisów z licencji

Wymagane załączniki:
1. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

2. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie zatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.
3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2, albo oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5c ust.1 pkt 4.
3. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych określonych przepisami prawa o ruchu drogowym.
4.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od otrzymania licencji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Uwagi

Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat uwzględniając wniosek przedsiębiorcy. Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury Miejskiej - Referat Inżynierii Miejskiej i Transportu
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24