A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie Granting of sports scholarships for high-performance athletes in international or national competition

Kogo dotyczy

Osób spełniających jednocześnie wszystkie kryteria:
1. mieszkańców Gminy Miejskiej Żory,
2. zawodników, którzy osiągnęli wynik sportowy kwalifikujący do uzyskania stypendium w kategoriach od juniorów do seniorów,
3. zawodników, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 40 roku życia,
4. zawodników osiągających wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich określone w przedmiotowej Uchwale,
5. zawodników wypełniających wzorowo obowiązki zawodnika określone regulaminem klubu sportowego, którego jest reprezentantem.

Czas realizacji

Wniosek, można złożyć w następujących terminach: 1. do 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy – w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres I-go półrocza roku budżetowego miasta Żory; 2. do 30 czerwca roku kalendarzowego, którego wniosek dotyczy – w zakresie przyznania zawodnikowi stypendium obejmującego okres II-go półrocza roku budżetowego miasta Żory

Wymagane dokumenty

1. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe za okres odpowiednio półrocza lub roku poprzedzającego moment składania wniosku.
2. Oświadczenie klubu, że zawodnik jest objęty programem szkolenia.
3. Imienny wykaz proponowanych do stypendium zawodników/zawodniczek.
4. Dane osobowe zawodnika, dla którego klub występuje o stypendium.
5. Inne dokumenty i informacje niezbędne wg zarządu klubu/stowarzyszenia do uzasadnienia o przyznanie stypendium dla zawodnika lub zespołu.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr 320/XX/20 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.09.2020 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133).

© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7