A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Deregistration from permanent or temporary residence

Kogo dotyczy

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu.

Czas realizacji

W dniu zgłoszenia wymeldowania w urzędzie

Wymagane dokumenty

Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
Do wglądu - dowód osobisty lub paszport.
Jeżeli osoba działa przez pełnomocnika - do wglądu pełnomocnictwo.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

n/d

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności,
Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Uwagi

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest wymeldować się. Osoba może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl jeżeli osoba posiada profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek wymeldowania wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3