A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Zgłoszenie budowy sieci lub stacji transformatorowej Notification of the construction of a network or a transformer station

Kogo dotyczy

Inwestor

Czas realizacji

Przyjęcie zgłoszenia w terminie do 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgłoszeniowego budowy.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawiera:
1. Trzy egzemplarze projektu budowlanego lub łącznie: trzy projekty zagospodarowania i trzy projekty architektoniczno - budowlane  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Pełnomocnictwo (jeśli w sprawie ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
4. Opłata skarbowa.

Opłaty

1. Od przyjęcia zgłoszenia   sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105,00 zł. 

2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na rachunek Urzędu Miasta nr: 95 1050 1070 1000 0022 1347 7389 w ING Bank Śląski.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.

Tryb odwoławczy

Odmowa przyjęcia zgłoszenie budowy dokonywana jest w formie decyzji o sprzeciwie przyjęcia zgłoszenia. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Art. 30 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) i 3) Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm).


 

Uwagi

Na terenie miasta Żory obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące 100% powierzchni terenów miasta. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone są w planie miejscowym. Wniosek zgłoszenia budowy i projekty budowlane przygotowuje się w oparciu o zapis z planu miejscowego (wypis i wyrys). Wydział merytoryczny: Wydział Urbanistyki i Architektury
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24