A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Deklaracja na podatek leśny Declaration on forestry tax

Kogo dotyczy

Osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, będących:
1)właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)posiadaczami samoistnymi lasów;
3)użytkownikami wieczystymi lasów;
4)posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Czas realizacji

Deklarację na podatek leśny składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Wymagane dokumenty

DL-1 - deklaracja na podatek leśny ZDL-1 - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych ZDL-2 - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żory w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w biurze informacji Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)
© 2022 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.3