A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Żory
Zarejestruj
 Drukuj

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju Special education, early development support

Kogo dotyczy

Uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Czas realizacji

Tryb ustawowy przewiduje 30 dni, jednak w większości przypadków skierowanie wydawane jest w ciągu 14 dni.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek rodziców o zorganizowanie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Do wglądu oryginał orzeczenia lub opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Opłaty

Nie wymaga wniesienia opłat.

Podstawa prawna

Art. 127 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dodatkowe informacje

W przypadku uczniów nie mieszkających w Żorach wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o skierowanie do kształcenia specjalnego należy złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
© 2023 Urząd Miasta Żory
aplikacja: 1.9.8.3, baza: 1.8.2.24